KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında sahip olduğunuz haklarınızın ve elde edilen verilerinizin korunmasında Solvaytech Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Solvaytech” olarak anılacaktır) olarak sorumluluklarının farkında ve bilincindedir. Solvaytech, kişisel verilerin korunmasına yönelik büyük önem atfetmekte ve kişisel verilerin korunmasını en önemli öncelikleri arasına almaktadır. İşbu Bizimçizgimiz Tasarım Yarışması Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) çerçevesinde Solvaytech tarafından gerçekleştirilen kişisel verilere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen ilkeler 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) yer alan düzenlemelere uyumludur. Böylelikle Solvaytech, Kanun’un 10. maddesi uyarınca; toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukukî nedenleri ve haklarınız konularında kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu açıdan Solvaytech, sorumluluğunun tam bilinci ile kişisel verilerinizi işbu Politika kapsamında işlemekte ve korumaktadır.

Solvaytech, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemektedir. Solvaytech, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermektedir. Bu sebeple Solvaytech, işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve Kanun nezdindeki haklarınız hakkında bizimcizgimiz.com internet sitesi tarafından düzenlenen “Bizimçizgimiz” isimli tasarım yarışmasına katılan sizleri yarışma başvuru kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu Kimliği:
Kanun uyarınca veri sorumlusu Solvaytech Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Solvaytech)’dir.
Solvaytech Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket (Solvaytech)
Adres: Balcalı Mah. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Blv. Teknokent A, No: 19, İç Kapı
No: 12 Sarıçam/ADANA

Telefon: (0322) 338 7171

E-posta: info@solvaytechnology.com

1.1. Kapsam
Bu Aydınlatma Metni; kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
1.2. Aydınlatma Metni’nin Ve İlgili Mevzuatın Uygulanması
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında yürürlükte bulunan ilgili hukukî düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan ilgili hukukî düzenlemeler ile Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda Solvaytech, yürürlükteki hukukî düzenlemeler uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
1.3. Aydınlatma Metni’nin Yürürlüğü
Solvaytech tarafından düzenlenen bu Aydınlatma Metni 2021 tarihlidir. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda güncelleme yapılacaktır. Aydınlatma Metni yarışma internet sitesinde (bizimcizgimiz.com) yayımlanacaktır. Kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin ve kurum ve kuruluşların erişimine sunulacaktır.
2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Solvaytech, Kanun’un 12. maddesi1ne uygun olarak ve korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Solvaytech, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
2.2. Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kanun’un 3/1-d maddesinde kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”; 3/1-e maddesinde ise kişisel verilerin işlenmesi, “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmaktadır.
Kanun kapsamında; ilgili kişi “kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi”, veri işleyen “veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi”, veri sorumlusu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi”, anonim hale getirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini” ve açık rıza “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” ifade etmektedir.
Kanun kapsamında özel önem atfedilen “özel nitelikli kişisel veriler” ise 6. maddede, “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” şeklinde açıklanmıştır.
Bu kapsamda, Solvaytech tarafından, kişisel verilerin korunması noktasında alınan teknik ve idarî tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmaktadır. Solvaytech bu hususlara dair gerekli denetimleri sağlamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuat Doğrultusunda Uygun Olarak İşlenmesine Dair İlkeler
* Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme,
* Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama,
* Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme,
* İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma,
* İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları


 (i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından birini ilgili kişinin, yani veri sahibinin açık rızasıdır.
Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin olarak bilgilendirilmeye dayalı
ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Ancak ilgili kişinin, yani kişisel veri sahibinin açık
rızası alınmaksızın, verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesine olanak sağlayan
devamı düzenlemeler de mevcuttur. Bu bağlama Kanun’un 5. maddesinde yer verilen
her bir hukuka uygunluk sebebi aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir:
Açık Rıza (Kanun m. 5/1)
Hukuka Uygunluk Sebepleri (Kanun m. 5/2)
1) Kanunlarda açıkça öngörülme, 

2) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak duruma bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
5) Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun (Solvaytech) meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri (Kanun m. 6)
1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli
önlemlerin alınması şarttır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir(2)

3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Solvaytech, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahipleri olan ilgili kişilerin kişisel verilerinin, veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukukî sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer verilen ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirmektedir.
3.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Solvaytech tarafından toplanan kişisel verileriniz; Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve hukukî sebepleri kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Solvaytech; yürütücü kurumları, paydaşları, akademik paydaşları, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişilerine aktarabilicektir.

Bizimçizgimiz tasarım yarışması kapsamında yarışma süreci dahilinde ve organizasyon süreçlerine ilişkin süreçte ilgili kurumlar ile yarışmalara başvuru yapmış katılımcıların kişisel verileri bu kapsamda aktarılabilir.
İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre hukukî yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği takdirde veya resmî kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililer tarafından istenecek kişisel verilerle ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile hukukî yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecek ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

  •  Solvaytech şirketine yarışma sürecinin hızlandırılması ve yarışma başvurularının etkin değerlendirilmesi ile tanıtım ve pazarlama,
  • Solvaytech şirketi ifa yardımcıları ve iş ortakları ile, yarışma sürecinin devamı,
  • Düzenleyici ve denetleyici kişi, kurum ve kuruluşlarına Solvaytech’in haklarını kullanabilmesi ve hukukî yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
  • Tarafınızca yetkilendirilmiş olan vekil ve temsilcilerinize Solvaytech’in hukukîyükümlülükleri kapsamı dahilinde tüm amaçlar ile gerekmesi ve talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak şartıyla Kanun’un 8. maddesi gereği ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan istisnalar çerçevesinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.

3.5. Solvaytech Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu ve İşlenme Amaçları
Bizimçizgimiz Tasarım Yarışmasına katılmak üzere başvuran ilgili kişilerin
Kişisel Veri
Kategorisi
Alınan Kişisel Veriler
Kimlik Bilgisi İlgili kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, TC
kimlik numarası
İletişim Bilgisi İlgili kişinin telefon numarası, e-posta
adresi, ikametgâh adresi
Eğitim Bilgisi İlgili kişinin okuduğu veya okuyor olduğu
üniversitesi/bölümü/sınıfı
Mesleki Bilgi İlgili kişinin mesleği ve kurumu/işyeri
Yarışmaya
Katılım
Aşamasında
Toplanan Veriler
İlgili kişinin yarışmaya konu tasarımı, çerez
kayıtları, IP kayıtları
Yarışma başvurularının alınması, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi ile sonuçlandırılması, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, sosyal medya dahil olmak üzere dijital platformlar üzerinden iletişim, değerlendirme, sonuçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi, yazılı ve görsel medya ile sosyal medya kanalları aracılığıyla etkinliğe dair bilgilerin, haberlerin ve sonuçların paylaşılması, sizinle kurulan sözleşmelerin
ifası ve ilişkilerimizin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası; sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesine ve ifasına yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, ödül töreninin düzenlenmesi halinde, mekân sahib ile güvenlik amacıyla katılımcı listesinin paylaşılması, ödül töreninin girişinde davetli kontrolünün yapılması, ödül töreni planlamalarına yönelik çalışmalar ile ödül töreniyle ilgili raporlamaların ve ilgili diğer hususların gerçekleştirilmesi gibi amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Solvaytech tarafından otomatik yolla işlenmektedir. Bu kapsamda katılımcıların Solvaytech ile paylaştığı kişisel verileri, hukukî uyuşmazlıklarda talep edilmesi halinde ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Solvaytech, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve Kanun’da ve ilgili diğer kanunî düzenlemelerde öngörülen asgari süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Solvaytech, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, eğer süre öngörülmüş ise bu süreye uygun davranmaktadır.
Kanunî bir süre öngörülmemiş ise kişisel veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
5.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahiplerinin hakları Kanun’un 11/1 maddesi doğrultusunda şu şekilde sıralanmaktadır:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
5.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemler ile Solvaytech’e iletebileceklerdir. Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak “Balcalı Mah. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Blv. Teknokent A, No: 19, İç Kapı No: 12 Sarıçam/ADANA” adresine posta adresine teslim ederek Solvaytech’e iletebilirsiniz.
5.3. Solvaytech’in Başvurulara Cevap Vermesi
Solvaytech, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idarî ve teknik tedbirleri almaktadır.
Kişisel veri sahibinin, yukarda sayılan haklarına ilişkin talebini usule uygun olarak Solvaytech Solvaytech’e iletmesi halinde, Solvaytech talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla bildiririz.


Saygılarımızla.
Solvaytech, Bizimçizgimiz Tasarım Yarışması 2021